Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà

1) “Phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 – quy định dành cho người được cách ly y tế tập trung (Theo Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/03/2020 của Bộ Y tế)

2) “Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch Covid-19 – dành cho người được cách ly (Theo Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/03/2020 của Bộ Y tế)

3) “Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch Covid-19 – dành cho thành viên trong hộ gia đình, nơi lưu trú (Theo Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/03/2020 của Bộ Y tế)